Short Piece No.2 for Flute and Piano (Li, Cheng-Shiun)